Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä: 19.7.2018, päivitetty 11.5.2022

Rekisterinpitäjä: ME&WE Flow

Sähköposti: meandweflow@gmail.com

Rekisteriasiat: Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin sähköpostitse

Rekisterin hallinnoija ja ylläpitäjä: Marika Madini Yliluoma

Rekisterin nimi: ME&WE Flow asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste: Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja henkilötietolain 8 §: n mukainen henkilötietojen käsittely yrityksen palveluiden kehittämiseen, ylläpitämiseen, tiedottamiseen ja muihin markkinointitoimenpiteisiin liittyviin tarkoituksiin. Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan tietokannasta pyydettäessä. Tietoja voidaan lisäksi käsitellä myös laskutuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö. ME&WE Flow asiakasrekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja: Etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, maksutapahtuman tiedot ja tiedon siitä, että asiakas on täysi-ikäinen sekä hyväksynyt sopimustiedot. 

Liikkeen maksujärjestelmää hallinnoi Holvi-kauppa. Asiakkaan maksaessa pankki- tai luottokortilla hän voi saa kuitin sähköpostitse. Sähköpostiosoite tallettuu Holvi-kaupan rekistereihin. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään ilmoittautuessaan ME&WE Flow tapahtumiin. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. Tietoja ei siirretä pysyvästi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan jakaa palvelua yhdessä tuottavien sidosryhmien kesken.

ME&WE Flow käyttämiä käsittelijöitä: Google – www.google.fi

Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan sähköpostitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja teknisesti suojattuina. ME&WE Flow asiakasrekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Ainoastaan yrittäjillä ja edellä mainituilla käsittelijöillä on pääsy rekisterin sisältöön.

Kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Muut oikeudet: ME&WE Flow pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekistereihin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Vastaamme mielellämme rekisteriin liittyvissä kysymyksissä: meandweflow@gmail.com